Állás: Felsőpetényi Óvoda óvodavezető

Felsőpetény Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Felsőpetényi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.08.01-től 2026.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2611 Felsőpetény, Munkácsy utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felsőpetény, Munkácsy u. 7. sz. alatti székhellyel, 1 csoportos szlovák nemzetiségi nyelvet oktató intézmény óvodavezetői feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 69.§. szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagógus,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 4 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; legalább 1-3 év vezetői tapasztalat, szlovák nyelv szakos végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget és szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítvány, szakmai önéletrajz, nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczkovszki Zsolt nyújt, a +36203686071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Felsőpetény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2611 Felsőpetény, Rákóczi u 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/161-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

•         Elektronikus úton Dr. Császár Károlyné részére a jegyzo@notincs.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Laczkovszki Zsolt, Nógrád megye, 2611 Felsőpetény, Rákóczi u 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.felsopeteny.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.felsopeteny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uk5j0tknh0